fundusze razem

Data aktualizacji: 17.08.2018

NCG - New Consulting Group realizuje projekt: WULKAN MOŻLIWOŚCI

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Informujemy, że rekrutacja trwa i jest w trybie ciągłym

 

O projekcie

NR PROJEKTU: POWR.01.02.01-IP.17-10-001/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2018-04-01 do 2019-07-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 847 559,37 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 762,803.43 PLN

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i edukacyjnej 33 kobiet i 22 mężczyzn z grupy NEET w wieku 15-29 l. z woj. łódzkiego prowadzące do zdobycia przez nich zatrudnienia, dzięki realizacji indywidualnie dobranych, kompleksowych ścieżek rozwoju zawodowego.

 

Grupy docelowe

33K i 22M zamieszkałych w woj. łódzkim, nie uczących się, nie pracujących,

nie zarejestrowanych w urzędzie pracy. Min 44 os. (80%) będą bierne zawodowo,

30% z niskimi kwalifikacjami, 5 osób niepełnosprawnych.

 

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

1. Indywidualne Konsultacje Diagnostyczne ( w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania)

2. Poradnictwo zawodowe i Pośrednictwo pracy

3. Szkolenia zawodowe - indywidualnie dopasowane do potrzeb i możliwości uczestnika, zgodnie z IPD, dostosowane do realnych potrzeb pracodawców

4. Staże- 4 miesięczne, indywidualnie dobrane dla każdego uczestnika pod nadzorem opiekuna stażysty

 

Informacje o projekcie: 694 711 467

 

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy