logotypy tecza

Data aktualizacji: 02.12.2019

 

 

 

O projekcie

Wnioskodawca: Fundacja Bezpieczna Przystań

Partner projektu: Fundacja Razem

Nr projektu: RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/18

Okres realizacji: od 07.2019 roku – do 31.12.2020 roku.

 

Cel projektu

Reintegracja społeczna i zawodowa 100 osób zamieszkałych na obszarach wiejskich podregionów sieradzkiego i łódzkiego za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej

Grupa docelowa:

Projekt skierowano do 100 os. (min. 64), które:

– są w wieku 15-64 lat;

– są bierne zawodowo lub bezrobotne

– zamieszkują tereny wiejskie zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego powiatów: brzezińskiego, łaskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego i zgierskiego województwa łódzkiego

– są osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności, poza osobami z elektronicznym nadzorem)

 

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

 

  • Przygotowanie indywidualnych programów usamodzielnienia w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji
  • Warsztaty grupowe (Warsztaty Umiejętności Interpersonalnych, Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Diagnozujące Predyspozycje Zawodowe)
  • Wsparcie Indywidualne dostosowane do potrzeb Uczestnika Projektu
  • Szkolenia i kursy zawodowe podnoszące umiejętności lub kwalifikacje (dla 90% Uczestników Projektu)
  • Wsparcie w poszukiwaniu pracy
  • Staże zawodowe (dla 90% Uczestników Projektu)

Ponadto w ramach projektu przewidziane jest:

  • stypendium szkoleniowe
  • stypendium stażowe
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
  • zwrot kosztów za opiekę nad osoba zależną

 

ROZEZNANIE RYNKU - usługi cateringowe (obiad i przerwa kawowa)